Posted by cmsadmin

Fiscale ondersteuning van de culturele sector

De Programmawet van 26 december 2022 heeft het toepassingsgebied van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten aangescherpt om op die manier terug aansluiting te vinden bij het oorspronkelijk idee achter dit regime, met name het fiscaal ondersteunen van de culturele sector.  Het nieuwe regime is van toepassing vanaf 1 januari 2023.

De nieuwe regeling heeft er vooreerst voor gezorgd dat het personeel toepassingsgebied van de fiscale regeling rond auteursrechten wordt beperkt tot:

  • Personen die beschikken over een “kunstwerkattest ” als bedoeld in de wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers
  • Personen die de rechten op hun auteursrechtelijk beschermde werk of hun prestaties beschermd door naburige rechten overdragen of in licentie geven aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie.

 

Fiscaal voordelig?

Daarnaast werd ook het fiscaal regime zelf strikter geregeld. Tot 1 januari 2023 gold de regel dat inkomsten uit auteursrechten tot 64.070 euro fiscaal voordelig werd belast. De inkomsten werden belast tegen een gunstig vast tarief van 15% en daarenboven kon op de ontvangsten inkomsten ook nog een forfaitaire kostenaftrek worden toegepast van 50% op een eerste schijf van 17.090 € en 25% op een tweede schijf van 17.090,01 € tot 34.170 €, met een maximum van 12.815 € (bedragen van toepassing op de inkomsten 2022).

Onder het nieuwe regime blijven inkomsten uit auteursrechten fiscaal voordelig behandeld, althans voor zover ze werden verkregen door de personen hierboven vermeld. Beneden het grensbedrag van thans 70.220 euro ( inkomsten 2023 ) worden deze inkomsten aanzien als roerende inkomsten in plaats van beroepsinkomsten en worden ze belast aan een gunstig vast tarief van 15%. Maar de regering heeft deze regeling verder aan specifieke voorwaarden onderworpen.

Zo werd voorzien in een eerste begrenzing in die zin dat van de inkomsten uit de artistieke prestaties slechts gedeeltelijk als auteursrechten belast kunnen worden. Naast het algemene plafond van 70.220 euro ( inkomsten 2023 ) mogen de inkomsten uit de artistieke prestaties slechts ten belope van 50% als auteursrechten worden belast in 2023. In 2024 is dat 40% en vanaf 2025 slechts 30%.

Een tweede begrenzing houdt in dat de toepassing van het fiscaal gunstregime ook onderworpen is aan de voorwaarde dat de gemiddelde jaarlijkse inkomsten uit auteursrechten, die zijn ontvangen tijdens de vier belastbare tijdperken voorafgaand aan het betrokken belastbare tijdperk, het basisbedrag van 70.220 euro in 2023 niet mogen overschrijden.

Indien deze voorwaarden zijn vervuld, dan worden de inkomsten, zoals in het oude systeem, onderworpen aan een vast belastingtarief van 15%. Dit percentage wordt toegepast op de netto-inkomsten, dwz de bruto ontvangen verminderd met een forfait voor kosten. Dit forfait bedraagt 50% op de inkomsten uit auteursrechten tot 18.720 euro en 25% op de inkomsten tussen 18.720 euro en 37.450 euro.

 

#fiscaliteit #auteursrechten @MichelMaus

Wil je hierover meer weten?

Contacteer ons via infotax@bloom-law.be