Gepost door cmsadmin

In het kader van de Antiwitwaswet van 18 september 2017 heeft de FOD Economie 2 reglementen aangenomen ter verduidelijking van de verplichtingen die rust op kunsthandelaars. Er is een reglement voorzien voor “antiquairs en kunstgalerijen” en “entrepots”. Deze reglementen werden bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 19 april 2023 en treden in werking vanaf 1 augustus 2023.

Whats in a name?

De FOD Economie maakt een onderscheid tussen antiquairs en kunstgalerijen enerzijds en entrepots anderzijds.

Antiquairs en kunstgalerijen zijn natuurlijke personen/rechtspersonen die optreden in de handel in kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud  wanneer de verkoopprijs van een of een geheel van deze werken of goederen hoger is dan 10 000 euro én die ingeschreven zijn bij de FOD Economie. De handel omvat het optreden als koper, verkoper én tussenpersoon.

Een entrepot is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan derden een ruimte ter beschikking stelt voor de opslag van kunstwerken, dit ongeacht de duurtijd van de opslag.

Veilinghuizen en organisatoren van beurzen en salons worden expliciet uitgesloten van het aangenomen reglementen. Op deze entiteiten blijft de Antiwitwaswet, en de verplichtingen die hieruit voortvloeien, van toepassing. Er zijn op vandaag geen specifieke reglementen aangenomen met betrekking tot veilinghuizen en organisatoren van beurzen.

gallerij

 

Verplichtingen onder de reglementen

Hoewel er verschillende reglementen van toepassing zijn op antiquairs en kunstgalerijen enerzijds en entrepots anderzijds, zijn de verplichtingen die op deze entiteiten rusten grotendeels gelijkaardig. Ze kunnen als volgt worden samengevat:

Know your customer

De onderworpen entiteiten hebben de plicht om hun klanten, lasthebbers en uiteindelijke begunstigden correct te identificeren en deze identificatie te verifiëren. Naast de identificatie van de cliënt moet men tevens de betalingswijze bijhouden en een foto van het werk of de roerende goederen.

In bepaalde gevallen sluiten de reglementen uit dat een zakelijke relatie kan worden aangegaan indien de klant niet geïdentificeerd kan worden. De identificatie moet dan ook voor eender welke transactie gebeuren.

 

Waakzaamheidsverplichtingen

Men moet een aantal risicofactoren aftoetsen, om op basis hiervan verdere stappen te nemen. Het gaat onder meer over:

Bij natuurlijke personen: kopers-en verkopers uit verdachte landen, het gebruik van cash geld, het opereren in “verdachte” sectoren, cliënten met een slechte reputatie of met “ongebruikelijke kenmerken” en zonder interesse in de authenticiteit, ….

Bij rechtspersonen: rechtspersonen waarvan de uiteindelijke begunstigden niet geïdentificeerd kunnen worden, trusts of gelijkaardige constructies, vennootschappen met een onbeperkte aansprakelijkheid, nieuwe (minder dan 12 maanden oud) vennootschappen, ondernemingen met frequente bestuurderswissels, ….

Wat betreft de werken of goederen: een twijfelachtige authenticiteit, afkomst uit bepaalde landen of regio’s die gevoelig zijn voor de diefstal van kunst, een niet marktconforme vraagprijs, een vage uitleg over de wijze waarop het werk of de goederen verkregen werden,….

Er zijn in totaal 33 risicofactoren opgesomd in de reglementen. Deze risicofactoren moeten steeds up-to-date gehouden worden bij langdurige zakenrelaties en in acht gehouden worden bij occasionele transacties.

Indien uit de analyse van de risicofactoren blijkt dat een bepaalde transactie niet in overeenstemming is met de normale economische of fiscale logica, of door een toetsing aan de risicofactoren blijkt dat een verrichting als “atypisch” bestempeld kan worden, moet hierover een verslag worden opgemaakt. Dit verslag wordt doorgegeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) die de verdachte transactie verder onderzoekt.

 

Organisatorische verplichtingen

De onderworpen entiteiten moeten beschikken over een antiwitwasverantwoordelijke, die toeziet op de correcte implementatie en naleving van deze reglementen. Men is verplicht om werknemers te sensibiliseren inzake de antiwitwasregelgeving, en het belang van de correcte toepassing ervan.

Tot slot rust op de entiteiten een bewaringsplicht van 10 jaar voor bepaalde documenten. Het betref de identificatiegegevens, de documenten die voor de risicoanalyse gebruikt werden (en het schriftelijk verslag bij een atypische verrichting) en de uiteindelijke overeenkomst.

 

Vragen over de correcte implementatie van de antiwitwasreglementen in uw onderneming?

Wenst u advies hieromtrent of is een geschil met de overheid nakend als gevolg van de implementatievragen die bestaan bij deze regeling? Aarzel dan niet om ons daarover te contacteren via infotax@bloom-law.be

@Dieter Van Welden

#fiscaliteit #kunst #kunstgallerijen